Diru laguntzak arautzen dituen ordenantza jendaurrean


IRAGARKIA

Udal honek 2018ko irailaren 26an eginiko Osoko Bilkuran, “Oiartzungo Udalak ematen dituen diru laguntzak arautzeko Ordenantza”ri  hasierako onespena eman zion.

Aipatutako erabakiari jarraiki, espedientea jendaurrean jarriko da 30 eguneko epean, hain zuzen ere iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara­tzen den hurrengo egunetik hasita. Epe horretan interesatu guztiek Udal bulegoetan espedientea aztertu ahal izango dute eta erreklamazioak edo iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte Udal Erregistro Orokorrean edo legez araututako lekuetan eta moduetan.

Jendeari erakusteko epea igaro­tzen bada inolako erreklamaziorik edo oharpenik jaso gabe, behin betiko onartu­tzat joko dira, beste erabakirik hartu gabe.

Oiartzun, 20108ko irailaren 27an. Alkateak,


Anuncio

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada con fecha de 26 de septiembre de 2018 acordó aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal para regular la concesión de subvenciones. 

En virtud de dicho acuerdo, se somete el expediente a información pública durante el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. Durante dicho plazo cuantos se hallen interesados podrán examinar el expediente en las oficinas municipales y podrán presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento o en los lugares y modos legalmente establecidos.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera presentado reclamación u observación alguna, se tendrán por aprobadas definitivamente sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Oiartzun, a 27 de septiembre de 2018. El Alcalde,