Zarata eta Dardaretatik Babesteko udal ordenantza idatzi AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA

Oiartzungo udalerrian 2012ko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuak, Euskadiko Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikuari buruzkoaren 6.artikuluan jasotzen diren eskumenak arautzea da zarata eta dardaretatik babesteko udal ordenantzaren helburua.

 

Jarraitu irakurtzen

2019 urterako Udal Zerga Ordenantzaren aldaketa

Gai bakoitzaren espedientean jasotzen diren azterketa eta jarduera egokiak egin ondoren, Udal Batzak, 2018ko irailaren 26an ospatutako bileran, gehiengoaren aldeko botoz, 2019 urterako Udal Zerga Ordenantzak aldatzea onartu du:

Hartutako erabakia eta horretarako izapidetu den espedientea jendaurrean jartzen dira, Gipuzkoako Ondasun Lokalak erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko iragarki taulan iragarkiak jarriz, guzti hori ondoko arauei jarraituz:

a) Dokumentu horiek erakutsiko diren lekua:  Udal Kontuhartzailetza

b) Aztertzeko eta, kasua balitz, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, bulego orduetan.

c) Erreklamatzeko legitimatuak daudenak: uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 17. artikuluan aipatzen dituenak.

d) Aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistro Orokorrean zuzenean edo legez araututako lekuetan.

e) Erreklamazioa aurkezten zaion Organoa: Udal Batzarra.

Inolako erreklamaziorik egin gabe informazio honen erregelamenduzko epea iragan denean, hartutako erabakiak eta adierazitako dokumentuak behin-betirako onartutzat hartuko dira, beste erabakiren bat hartu beharrik gabe.

Jarraitu irakurtzen

Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren arautegia

Iragarkia

Udal honek 2018ko irailaren 26an eginiko Osoko Bilkuran, “Etxez-etxeko Zerbitzuaren Udal Araudia”ri  hasierako onespena eman zion.

Aipatutako erabakiari jarraiki, espedientea jendaurrean jarriko da 30 eguneko epean, hain zuzen ere iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara­tzen den hurrengo egunetik hasita. Epe horretan interesatu guztiek Udal bulegoetan espedientea aztertu ahal izango dute eta erreklamazioak edo iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte.

Jendeari erakusteko epea igaro­tzen bada inolako erreklamaziorik edo oharpenik jaso gabe, behin betiko onartu­tzat joko dira, beste erabakirik hartu gabe.

Oiartzun, 20108ko irailaren 27an. Alkateak,

 

Jarraitu irakurtzen

Bake-epaile titular eta ordezkoaren aukeraketa

EDIKTUA

Ekainaren 7ko 3/1995 Bake Epaileei buruzko Araudiak (1995eko ekainaren 13ko EAOa) xedatutakoaren arabera, Udal hau Bake-Epaile titular eta ordezkoa aukeratzeko espedientea izapidatzen ari da, bere aukeraketa horretarako eskaera luzatzen dutenen artean egingo delarik, hasiera batean.

Hori horrela, eskaerak Udaletxe honetako erregistroan aurkeztu ahal izango dira maiatzaren 22a arte (iragarkia GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik -2018/05/02ko 83 zk.ko alea- 20 egun naturaleko epean).

Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein bitarteko erabilita aurkeztu ahal izango dira eskaerak.

Bake-epaile karguaren ezaugarriak:

Izendapena 4 urteko eperako egingo da.

Betebeharreko baldintzak: Botere Judizialaren Lege Organikoak ezarzen dituen ezgaitasun motatako batean ez egotea.

Auzibide lanean jardueteko aurreikusita dauden bateaezintasun moten batean sartuta ez egotea, ogibide edo merkatal jardueretarako izan ezik.

Oiartzunen, 2018ko maiatzaren 3an

Jarraitu irakurtzen

LUR-MUGAKETAREN HASIERAKO IRAGARKIA - Anuncio de acuerdo iniciatorio de deslinde

Oiartzungo Udalbatzak, 2017ko ekainaren 28an egindako bilkuran, honako finkaren mugaketa espedienteari hasiera ematea erabaki zuen:

Udal jabegoko Jabetza Erregistroko 7948 zk.ko finka, UGA-3 eremuko gune libreen sistema orokorra izateko zesioan harturikoa eta helburu horrekin zatitutakoa, honako mugak dituena: Iparraldetik, Mendibil IIko jardun batunean eta Mendibilko "Ciudad Jardín" delakoan sarturiko zatituriko finka; Hegoaldetik, jatorrizko finka; Ekialdetik, Makutsoko lurrak eta ibaia; eta Mendebaldetik, ibaiarekin, Araneder Errotaren lurrak eta Artikutza eta Arditurriko meategiko trenbidea eta bide publikoa.

Mugaketa lanak, 2017ko urriaren 19, goizeko 09:00etan hasiko dira, hau da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu eta hirurogei eguneko epea amaituta.

Aipatu espedientea jendaurrean jarriko da Udal Idazkaritzako bulegoan Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitalpena egin eta hurrengo hirurogei egunetan, beti ere mugaketa egunaren aurretik.

Interesatuak, aztertu eta, bere eskubideen aldeko arrazoiak edota frogak, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte mugaketa lanak hasi aurreko hogeigarren eguna arte, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuak onartutako Toki Erakundeen Ondare Araudiaren 6. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Oiartzun, 2017ko uztailaren 14a. Alkateak

 

Jarraitu irakurtzen

2017. urterako Zerga Ordenantzaren behin behineko onarpena

Gai bakoi­tza­ren espedientean jaso­tzen diren azterketa eta jarduera egokiak egin ondoren, Udal ­Batzak, 2016ko irailaren 28an egindako bileran, gehiengoaren aldeko botoz, 2017 urterako Udal Zerga Ordenan­tzak alda­tzea onartu du.

Jarraitu irakurtzen

Hondakin, ur eta estolderiaren 2016ko tasen salbuespen eskaria egiteko epea zabalik

BIZILAGUN GUZTIEI JAKINARAZTEN ZAIE, ZABOR, UR ETA ESTOLDERIARI BURUZKO 2016KO TASEN ORDAINKETAREN SALBUESPENA LORTZEKO ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA IREKI DELA

 

Jarraitu irakurtzen

LAN-3 - Lanbarrengaina eremuari buruzko Hitzarmen Urbanistikoa

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru eta Hirigintzari buruzkoa den ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 7. Xedapen Gehigarriaren 8. paragrafoan xedatzen denaren arabera, 2015eko azaroaren 25eko Udal Osoko Bilkurak hartutako akordioaren bidez ebatzi da, Oiartzungo Udala eta Inmogroup Grupo Inmobiliario y Promoción Urbana SL eta Construcciones Amenabar, SA artean izenpetutako hirigintzako hitzarmena jendaurreko erakusketan jartzea, 20 eguneko epean zehar. Helburu horrekin hitzar meneko aurrekari eta klausulak argitaratzen dira, dagozkion alegazioak aurkeztu ahal izan daitezen.

Jarraitu irakurtzen