Bake-epaile titular eta ordezkoaren aukeraketa

EDIKTUA

Ekainaren 7ko 3/1995 Bake Epaileei buruzko Araudiak (1995eko ekainaren 13ko EAOa) xedatutakoaren arabera, Udal hau Bake-Epaile titular eta ordezkoa aukeratzeko espedientea izapidatzen ari da, bere aukeraketa horretarako eskaera luzatzen dutenen artean egingo delarik, hasiera batean.

Hori horrela, eskaerak Udaletxe honetako erregistroan aurkeztu ahal izango dira maiatzaren 22a arte (iragarkia GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik -2018/05/02ko 83 zk.ko alea- 20 egun naturaleko epean).

Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein bitarteko erabilita aurkeztu ahal izango dira eskaerak.

Bake-epaile karguaren ezaugarriak:

Izendapena 4 urteko eperako egingo da.

Betebeharreko baldintzak: Botere Judizialaren Lege Organikoak ezarzen dituen ezgaitasun motatako batean ez egotea.

Auzibide lanean jardueteko aurreikusita dauden bateaezintasun moten batean sartuta ez egotea, ogibide edo merkatal jardueretarako izan ezik.

Oiartzunen, 2018ko maiatzaren 3an

 

 

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz (publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 13 de junio de 1995), este Ayuntamiento ha iniciado la tramitación del expediente para el nombramiento del Juez de Paz titular y sustituto de este municipio, que, en principio, se designará entre los interesados que cursen la correspondiente solicitud.

Por lo tanto, los interesados deberán presentar su solicitud en el Registro de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE GIPUZKOA. La correspondiente publicación se ha realizado en el Boletín nº 83 de fecha 2 de mayo de 2018, por lo que las solicitudes podrán presentarse hasta el 22 de mayo de 2018.

Las solicitudes podrán igualmente presentarse a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Características del cargo: el nombramiento será para 4 años.

Condiciones requeridas:

No incurrir en causa alguna de incapacidad de entre las señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No incurrir en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de la función judicial, excepto actividades profesionales o mercantiles.

En Oiartzun, a 3 de mayo de 2018