Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren arautegia

Iragarkia

Udal honek 2018ko irailaren 26an eginiko Osoko Bilkuran, “Etxez-etxeko Zerbitzuaren Udal Araudia”ri  hasierako onespena eman zion.

Aipatutako erabakiari jarraiki, espedientea jendaurrean jarriko da 30 eguneko epean, hain zuzen ere iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara­tzen den hurrengo egunetik hasita. Epe horretan interesatu guztiek Udal bulegoetan espedientea aztertu ahal izango dute eta erreklamazioak edo iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte.

Jendeari erakusteko epea igaro­tzen bada inolako erreklamaziorik edo oharpenik jaso gabe, behin betiko onartu­tzat joko dira, beste erabakirik hartu gabe.

Oiartzun, 20108ko irailaren 27an. Alkateak,

 

Anuncio

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada con fecha de 26 de septiembre de 2018 acordó aprobar inicialmente la Normativa referente al Servicio de Ayuda Domiciliaria. 

En virtud de dicho acuerdo, se somete el expediente a información pública durante el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. Durante dicho plazo cuantos se hallen interesados podrán examinar el expediente en las oficinas y podrán presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera presentado reclamación u observación alguna, se tendrán por aprobadas definitivamente sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

En Oiartzun, a 27 de septiembre de 2018. El Alcalde